Tapu Alınması
Tapu Alınması

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 58'de belirtildiği üzere;
Tapu verme

MADDE 58 –

( 1) OSB’lerde,(Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) sanayi parseli tahsisi yapılan katılımcılardan;

a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,

b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini, OSB’ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.

(2) Kredi kullanan OSB’lerde ipoteğin kaldırılması talebi ile birlikte yönetim kurulu kararı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB tarafından Bakanlığa gönderilir.

(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu durumu banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten ödemeleri veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilir.

(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında bu hükümler kıyasen uygulanabilir.

(5) OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların sağlanması halinde, üretime geçme şartı aranmaksızın ve gerialım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları verilebilir.

(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

(7) OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler Bakanlığa ve talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde bildirilir. Uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili OSB tarafından(Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) tapu harcının %1’iniaşmamak üzere hizmet bedeli alınabilir. 

1. Katılımcımız ŞİRKET ise;

1 Adet dilekçe (Akhisar OSB 'ye Tapu almak istendiğine dair bir dilekçe),

2 Adet Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan firmanın gayrimenkul alım satım için yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi),

1 Adet İmza sirküleri aslı, ile birlikte Akhisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze müracaat edecektir.

2. Katılımcımız ŞAHIS ise;

2 adet Fotoğraf,

1 adet nüfus sureti ile birlikte Akhisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze müracaat edecektir.

NOT: Tapusu alınacak parselin başvuru yılı değerini gösteren belge Akhisar Belediyesinden alınmalıdır.

Satışı yapılan ARSA TAPUSU'nun, BİNALI ARSA TAPUSU'na dönüştürülmesi için CİNS DEĞİŞİKLİĞİ'ni yaptırmak üzere en kısa sürede Akhisar Tapu Sicil Müdürlüğü ve Akhisar Kadastro Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Satışı yapılan gayrimenkulle ilgili olarak AKHİSAR Belediyesi'ne EMLAK BEYANNAMESİ verilmesi gerekmektedir.

Yapı kullanma izin belgesini alan katılımcımızın 3 ay içinde cins tashihi yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde Akhisar Vergi Dairesine ödenen 2 nolu harç beyannamesi ile ödenen ½'si oranında cezayı tekrar ödenmek zorunda kalmaktadır.

İlgili Dokümanlar
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u