KVKK
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden Akhisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (işbu politikada Akhisar OSB olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, Akhisar OSB bünyesinde olan veya olmayan katılımcı, yer sahipleri ve/veya kiracılar ile bu kurum/kuruluşların çalışanları, ziyaretçileri ve bağlı kuruluşları ile çalışanları ve ziyaretçileri ve ayrıca http://www.akhisarosb.org.tr/ internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Akhisar OSB, Akhisar OSB’ne yapılan başvuru ve Akhisar OSB bünyesinde bulunan katılımcılara yönelik idari ve mali faaliyetler, Akhisar OSB bünyesinde bulunmamakla birlikte katılmaya yönelik talep ve başvuruda bulunan ve/veya Akhisar OSB bünyesinde bulunan katılımcılara yönelik yürütülen altyapı, çevre ve temizlik ve diğer idari işler ile http://www.akhisarosb.org.tr/ üzerinden yapılan başvuru ve kullanımlar sırasında edindiği kişisel verileri, kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz Akhisar OSB tarafından, Akhisar OSB’ne fiziken yapılan başvuru ve katılımlar ile hukuki ve/veya ticari iş ve işlemlerden, Akhisar OSB bünyesinde bulunan katılımcı, yer sahipleri ve/veya kiracılar ile olan hizmet, satın alma, inşaat, altyapı ve diğer teknik hizmetler ile ticari iş ve işlemlerinizden doğan idari/hukuki işlemler ve http://www.akhisarosb.org.tr/ internet sitesi ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail ve diğer elektronik yollar ile Akhisar OSB'nin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecralarından, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, Akhisar OSB’nin sunduğu hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Kişisel verileriniz, Akhisar OSB tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Akhisar OSB bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, Akhisar OSB Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na, Akhisar OSB ile irtibatlı Organize Sanayi Bölgelerine, OSB Üst Kuruluşu ve yetkilileri ile ilgili bakanlık ve yetkililerine, kanuni yükümlülüklerimiz gereği veya talebiniz halinde katılımcı ve kiracılara, yer sahiplerine, Akhisar OSB ile iş birliği içerisinde bulunan yahut Akhisar OSB ile iş yapan kamu-özel kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili diğer kamu-özel tüzel kişilerine aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Akhisar OSB, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Akhisar OSB tarafından paylaşılması yasal zorunluluktur.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, iş bu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, Akhisar OSB tarafından, tarafınıza vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmetin yasal olarak sunulabilmesi ve tarafınızca ilgili hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve Akhisar OSB’ nin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.

3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi Akhisar OSB’ye başvurarak;

 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, Akhisar OSB’ nin Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 10. Cd. No:16 45230 Akhisar Manisa adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da Akhisar OSB’ nin info@akhisarosb.org.tr elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.


Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Akhisar OSB’ye ulaştığı tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde Akhisar OSB tarafından incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.


İş bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

 • u
 • u
 • u
 • u
 • u
 • u