logo
 • OSOS

  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • Çevre Dostu OSB

  info@akhisarosb.org.tr
 • Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB
  10. Cd. No:16 45230 Akhisar MANİSA
  Güvenlik Mobil: +90 552 966 48 45

 • Tel: +90 236 427 20 33

  Faks: +90 236 427 20 09
  Güvenlik:+90 236 427 26 85

İdari Mali İşler


Arsa Talebi

 

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" Madde 54'te belirtilen "Kurulamayacak tesisler" kapsamında olmaması şartıyla başvurular kabul edilebilir.
Başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:
1. Arsa Tahsisi için Başvuru Formu
2. Matbu Müracaat Formu
3. Başvuru Dosyası
4. İş Akım Şeması ve Proses Açıklama Raporu
 
Yukarıda bahsedilen dosyalar ayrıntılı bir şekilde bilgisayar ortamında doldurulduktan ve her sayfası firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

Başvuru dosyaları, başvuruyu takip eden en yakın tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildikten sonra olumlu ise başvuru Genel Kurul'a iletildikten sonra geçici parsel tahsisi gerçekleştirilecektir.

Bölgemizdeki sanayi parsellerinin 2018 yılı m2 bedeli 114,47 TL (Yüz On Dört Türk Lirası, Kırk Yedi Kuruş)’dir.

Tapu Alınması

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 58'de belirtildiği üzere;

Tapu verme 
MADDE 58 – (1) OSB’lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,
b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.
(2) Kredi kullanan OSB’lerde ipoteğin kaldırılması talebi ile birlikte yönetim kurulu kararı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB tarafından Bakanlığa gönderilir.
(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu durumu banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten ödemeleri veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilir.
(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında bu hükümler kıyasen uygulanabilir.
(5) OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların sağlanması halinde, üretime geçme şartı aranmaksızın ve geri alım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları verilebilir.
(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
(7) OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler Bakanlığa ve talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde bildirilir. Uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili OSB tarafından bedel alınmaz.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde Katılımcılara Parsel Tapusu Verilme Şartları:

 1. Katılımcımızın bölgemize herhangi bir borcunun bulunmaması, veya vadesi gelmemiş borçlarını ve yönetim kurulumuzun bundan sonra tahakkuk ettireceği bedelleri itirazsız olarak ödeyeceğini noterden taahhüt etmesi gerekmektedir.
 2. Tapu alım vergisi, harçlar v.b. tüm masraflar katılımcı tarafından ödenmesi, gerekmektedir.

Akhisar Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde yapılacak imzalama aşamasında Akhisar OSB yetkilileri ile katılımcı firma yetkililerinin aynı anda Tapu Müd.nde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Tapu Müdürlüğü işlem yapmamaktadır.

1. Katılımcımız ŞİRKET ise;

 • 1 Adet dilekçe (Akhisar OSB 'ye Tapu almak istendiğine dair bir dilekçe),
 • 2 Adet Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan firmanın gayrimenkul alım satım için yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi),
 • 1 Adet İmza sirküleri aslı, ile birlikte Akhisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze müracaat edecektir.

2. Katılımcımız ŞAHIS ise;

 • 2 adet Fotoğraf,
 • 1 adet nüfus sureti,ile birlikte Akhisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze müracaat edecektir.

NOT: Tapusu alınacak parselin başvuru yılı değerini gösteren belge Akhisar Belediyesinden alınmalıdır.

Satışı yapılan ARSA TAPUSU'nun, BİNALI ARSA TAPUSU'na dönüştürülmesi için CİNS DEĞİŞİKLİĞİ'ni yaptırmak üzere en kısa sürede Akhisar Tapu Sicil Müdürlüğü ve Akhisar Kadastro Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Satışı yapılan gayrimenkulle ilgili olarak AKHİSAR Belediyesi'ne EMLAK BEYANNAMESİ verilmesi gerekmektedir.

Yapı kullanma izin belgesini alan katılımcımızın 3 ay içinde cins tashihi yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde Akhisar Vergi Dairesine ödenen 2 nolu harç beyannamesi ile ödenen ½'si oranında cezayı tekrar ödenmek zorunda kalmaktadır.

Hizmet ve Tarife Bedelleri

AKHSAR OSB 2018 YILI TARFE VE HZMET BEDELLERTABLOSU

     

BRM

ALINACAK ÜCRET

 

1

ALTYAPI KATILIM PAYI AVANSI 

 

M2

0,00KRŞ/AY

 
           

2

YÖNETM ADATI

SÖZLEMEDEN SONRA

M2

0,10 TL

HER AY

YAPI RUHSATI ALANLARA

M2

0,075 TL

HER AY

YAPI KULLANMA ALANLARA

M2

0,075 TL

HER AY

İŞYERAÇMA ÇALIMA RUHSATI ALANLARA

M2

0,050 TL

HER AY

3

         

YAPI RUHSAT HZMET BEDEL

 

NAAT M2 S

1,80 TL

 

YAPI RUHSAT YENDEN(YENLEME) HZMET BEDEL

 

NAAT M2 S

2,75 TL

 

YAPI RUHSAT TADLAT HZMET BEDEL

RUHSAT SÜRESDOLMADAN RUHSAT TADLAT TALEBNDE BULUNANLARDAN;
2.RUHSAT TUTARI -
LK RUHSAT TUTARI
(AYRICA ALINAN
LK BEDELN SON PROJEDEKHESAPLANAN BEDELDEN YÜKSEK OLMASI HALNDE ADE PARA ÖDENMEZ.

     
           

4

MAR DURUM BELGESHAZIRLAMA HZMET BEDEL

 

0-10.000 M2

500,00 TL / ADET

 

10.000-20.000 M2(DAHL)

1.000,00 TL / ADET

 

20.000 M2 ÜSTÜ

1.500,00 TL / ADET

 
           

5

TEVHT HZMET BEDEL

 

PARSEL BAINA

1.500,00 TL

 

MAR PARSELİ İFRAZ HZMET BEDEL

   

5.000,00 TL

 
           

6

YAPI KULLANMA ZN BELGESHZMET BEDEL

 

NAAT M2

1,80 TL

 
           

7

KLT (PARKE) TAI BOZMA BEDEL

 

M2

150,00 TL

 

STABLZE YOL BOZMA BEDEL

 

M2

200,00 TL

 
           

8

ATIKSU ARITMA TESSPROJE ONAYI

ÇEVRE VE EHRCLK BAKANLIININ UYGULADII FYAT

     
           

9

TAPUSUNU ALMIFRMALARIN TAINMAZINI SATMASI HALNDE

"SATIUYGUNLUK YAZISI HZMET BEDEL"

M2

1,00 TL

 
           

10

KRALAMA İŞLEM HZMET BEDEL

 

MAKTUEN

1.000,00 TL

 
           

11

İŞGALYE HZMET BEDELLER

YEŞİL ALAN,YOL VE KALDIRIM İŞGALLERNE

M2

500,00 TL

GÜNLÜK

OSB'YE AT TAINMAZ KRA BEDEL

AOSB'NN TASARRUFUNDA OLAN YERLERDE

M2

0,458 TL

HER AY

           

12

ÇEVRE KRLLİĞİ BEDELLER

LSTE EKTEDR.

     
           
 

ELEKTRK

       

ELEKTRK BEDELLER

       

13

ELEKTRK BALANTI BEDELLER(AG)

0-15 KW (DAHL)

ADET/TL

EPDK

 

15-100 KW (DAHL)

ADET/TL

EPDK

 

100 KW ÜZER

ADET/TL

EPDK

 
         

ELEKTRK BALANTI BEDELLER(OG)

0-400 KVA (DAHL)

ADET/TL

EPDK

 

401 KVA VE ÜZER

ADET/TL

EPDK

 
         

KESME VE BALAMA BEDELLER

AG

ADET/TL

EPDK

 

OG

ADET/TL

EPDK

 

EMREAMADE GÜÇ BEDEL

OG

TL/KW/AY

EPDK

 

ELEKTRK GÜVENCE BEDEL

   

EPDK

 

ELEKTRK SATIFYATI

DAITIM ŞİRKETFYATI(TL/KWH)+DAITIM BEDEL+SSTEM KULLANIM BEDEL

     

ELEKTRK PYASASI LSANSSIZ ÜRETM BAVURU BEDEL

EPDK

ADET/TL

EPDK

 

DAITIM BEDELLER

EPDK

TL/KWH

EPDK

 
           
 

SU

       

SU SATIBEDEL

       

14

KULLANMA SU BEDEL(KUYU)

 

M3

0,50 TL

 

KULLANMA SU BEDEL(EBEKE)

 

M3

1,50 TL

 

SU SAYAÇ AÇMA VE KAPAMA

 

ADET

40,00 TL

 

SU+ATIKSU GÜVENCE BEDEL

5.000,00 TL YGEÇERSE 2 AYLIK TÜKETM TUTARI KADAR

 

5.000,00 TL

 
           

15

DOALGAZ

       

DOALGAZ HZMET BEDEL(TEMNAT TAM SE)

DOALGAZ ALIM BEDELNN %1'

     

DOALGAZ HZMET BEDEL(TEMNAT EKSK SE)

DOALGAZ ALIM BEDELNN %2'S

     

DOALGAZ SATIBEDEL(TEMNAT TAM SE)

DOALGAZ ALIM BEDEL+DOALGAZ HZMET BEDEL

     

DOALGAZ KESME VE BALAMA

MAKTUEN

ADET

40,00 TL

 

DOALGAZ TEMNATI

BLDRLEN AYLIK ÇEKİŞLER ÜZERNDEN AYLIK TÜKETM TUTARINA KARILIK GELEN BEDEL ÜZERNDEN

     
           

16

ARSA SATIBEDEL

   

114,47 TL / M2

 

 

       

NOT:
*TÜM BEDELLERE KDV
LAVE EDLECEKTR.
*TEVH
D VE FRAZ İŞLEMLERNDE HARÇLAR FRMAYA AT OLACAKTIR.

2017 YILI ÇEVRE KRLLİĞİ YARATAN FAALYET SAHPLERNE UYGULANACAK TARFE

ÇED Görüüne Sahip Fabrika naatı Çalımalarında antiye Faaliyeti Sonucu Hafriyat Atıklarının Neden Olduu Yol, Altyapı Ve Çevre Kirlilii

3.000,00 TL/Gün + KDV

Evsel, Ambalaj Ve Tehlikesiz Atıkların BoAraziye Atılması Sonucu Oluan Çevre Kirlilii

1.500,00 TL/Gün + KDV

Tehlikeli Atıkların BoAraziye Atılması Sonucu Oluan Çevre Kirlilii

10.000,00 TL/Gün + KDV

Umuma Açık Yerlerde Her Ne ekilde Olursa Olsun Çevre Kirliliine Neden Olunması

1.000,00TL/Gün + KDV

Ortak Alanlara Beton Artıklarını Dökmek

3.500,00 TL/Gün + KDV

Boarsaya izinsiz hafriyat dökümü yapmak

5.000,00 TL/Gün + KDV 

 

 ZAMANINDA YAPILMAYAN ÖDEMELERDE GECİKME ZAMMI VE YAPTIRIMLAR

 

ELEKTRİK:

Bölge elektrik abonesi olan firmalara gönderdiği aylık fatura tutarını, faturada belirtilen tarihe kadar ödemediği takdirde ödenmeyen fatura bedeli üzerinden aylık %3 oranda gecikme zammı öder. Cezai işlemlerde uygulanan bu oranlar ve esaslar Bölge tarafından belirlenir tek taraflı olarak değiştirilebilir ve Abone buna itirazda bulunamaz.

 

Fatura tutarının tamamı, faturada belirtilen tarihte ödenmemesi halinde; Abone  Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 3 (üç) iş günü süre verilir. Abone, bu üç günlük sürenin sonuna kadar, fatura tutarını ve gecikme cezası da dahil olmak üzere ödememesi durumunda Abone ’nin güvence bedeli olarak vermiş olduğu teminat mektupları da tazmin ettirilir veya nakit güvence bedelleri Cari Hesaba mahsup edilir. Ayrıca Abonenin Bölgeye herhangi bir hizmetten dolayı borcu olduğu takdirde Aboneye verilen diğer hizmetler de durdurulur. Hizmetlerin kesilmesinden doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve sorumluluk Aboneye ait olup, Abonenin tekrar hizmet verilmesini isteyebilmesi için, o zamana kadar tahakkuk eden borçlarının, gecikme zamları ile birlikte tamamını ve Bölgenin hizmet durdurulması için yaptığı ve tekrar hizmet verebilmesi için yapacağı  tüm masrafları da ödemesi ve eksik kalan güvence bedellerini de tamamlaması gerekmektedir.

 

Abone, OSB Kanunu ve diğer mevzuat ile Müteşebbis Heyet tarafından belirlenecek prensiplere ve Yönetim Kurulunca alınan ve alınacak kararlara uymak ve bu çerçevede Bölge Müdürlüğünce yapılacak yazılı tebligatların gereğini yerine getirmek zorundadır. Abone bu tebligatlara uymadığı taktirde Bölge ’nin hizmetlerinden kısmen veya tamamen mahrum bırakılacağını kabul ve taahhüt eder. Bölge isterse, Abone ‘nin her hangi bir borcundan dolayı Bölge içinde yer alan Aboneye ait diğer taşınmaz ve işyerlerine ilişkin hizmetleri de durdurabilir. 

 

SU:

Bölge su abonesi olan firmalara göndereceği aylık fatura tutarını, faturada belirtilen tarihe kadar ödemediği takdirde ödenmeyen fatura bedeli üzerinden %3 gecikme zammı uygulanır. (Cezai işlemlerde uygulanan oran BÖLGE tarafından tek taraflı olarak değiştirebilir.) Son ödeme tarihinden sonra fatura bedelinin ödenmeyen kısmı için firmaya 3 gün içerisinde ödenmesi konusunda uyarı yazısı gönderilir. Süre bitiminde ödeme yapılmadığı takdirde Bölge tarafından verilen tüm hizmetler durdurulur. Hizmetlerin durdurulmasından firmanın göreceği zarar ve ziyandan İdare sorumlu değildir.   

 

ABONE, bu sözleşme hükümlerine uymadığı, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulunca alınan ve alınacak kararları, Akhisar OSB‘ce yapılacak yazılı tebligata rağmen yerine getirmediği, yine Akhisar OSB’ce  yapılacak yazılı talimatlara, Akhisar OSB’nin kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yatırım konularına, 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkan ve çıkacak tüm meri mevzuata ve gayri sıhhi müessese yönetmeliğine, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere ve Akhisar OSB’ce vize edilmiş projelere ve proje vize şartlarına uymadığı, Akhisar OSB katılım payı, elektrik bedeli, gecikme cezaları vb. bedelleri, yapılacak yazılı uyarılara rağmen ödenmediği takdirde, Akhisar OSB’ce Abone’nin suyu ve elektrik enerjisi kesilir. Abone, su ve elektrik enerjisinin kesilmesinden dolayı hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Abone, bu hususları peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

 

DOĞALGAZ:

Bölge doğalgaz abonesi olan firmalara göndereceği aylık fatura tutarını, faturada belirtilen tarihe kadar ödemediği takdirde; faturaların ödenmeyen kısmı için, %3 gecikme zammı uygulanır.

            Abone tarafından yapılması gereken bir ödeme son ödeme tarihi/vade gününde yapılmaz ise, ödeme birikmiş faizi ile birlikte yapılıncaya kadar OSB Abonenin doğal gaz arzını durdurma hakkına sahiptir. Doğalgaz arzının iş bu sebeplerle durdurulması nedeniyle, Abonenin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlardan OSB sorumlu değildir.

 

Yönetim Aidatı

AOSB de adına arsa tahsisi yapılan tüm firmalardan her ay m2 başına yeni tahsis, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma çalışma ruhsatı alıp almama durumuna göre farklı birimlerde faturalandırılır. Vade tarihinde ödenmemesi durumunda aylık %3 gecikme zammı uygulanır.

 

Alt yapı katılım payı:

Vade tarihinde ödenmemesi durumunda aylık %3 gecikme zammı uygulanır.

 

Ayrıca Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan 15.000 TL üzerinde borcu olanlara Hukuk Müşavirlerimiz tarafından uyarı yazısı gönderilir. Borçlarını ödemesi için 1 hafta süre verilir. Ödemediği takdirde borçları için icra işlemi başlatılır.17/01/2017

Arsa Başvuru Evrakları

Arsa Tahsisi için gerekli olan başvuru evraklarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.