logo
 • OSOS

  Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • Çevre Dostu OSB

  info@akhisarosb.org.tr
 • Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB
  10. Cd. No:16 45230 Akhisar MANİSA
  Güvenlik Mobil: +90 552 966 48 45

 • Tel: +90 236 427 20 33

  Faks: +90 236 427 20 09
  Güvenlik:+90 236 427 26 85

Çevre


Atıksu

Akhisar OSB Atıksu Arıtma Tesisi 4000 m3/gün olarak inşa edilmiş olup, 2000 m3/gün’lük kısmı işletmeye alınmıştır. İhtiyaç halinde 2000 m3/gün’lük 2. Kısım da işletmeye dahil edilecektir. Akhisar OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimiz 21.01.2016 tarihinden itibaren atıksu kabulüne başlamıştır. Akhisar OSB’de bulunan tüm işletmelerin evsel endüstriyel atıksuları bu tesiste arıtılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisinin Geçici Kabulü 30.03.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kanala Bağlantı İzni talebinde sağlanması gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
1. Kapasite Raporu, 
2. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgesi, 
3. Ticaret Sicil Gazetesi, 
4. Proses Akım Şeması
5. İmza Sirküleri

Atıksu Laboratuvarımızda Akhisar OSB’deki firmaların deşarj ettikleri atıksudan ayda 2 kere alınan numunelerin analizi yapılmaktadır. Ayrıca arıtma tesisinde izlenmesi gereken parametreler de yine düzenli olarak Atıksu Laboratuvarımızda yapılan deneylerle izlenmektedir.

LABORATUVARDA YAPILAN DENEYLER
Amonyum Tayini
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini 
Azot Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
Damıtma (Çözgen Saflandırma)
Fosfor / Fosfat Tayini
İletkenlik Tayini
Jar - Test
Klorür Tayini
KOİ Tayini
Nitrat Tayini
Nitrit Tayini
PH Tayini
Renk Tayini
Sülfat Tayini
Tuzluluk Tayini
Yağ-Gres Tayini

LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLARLAR
AKM Filtrasyon Düzenekleri (Duran ve Çalışkan Cam)
Bilgisayar (Toshiba)
Blender (Waring)
Buzdolabı (Uğur)
Çalkalamalı Su Banyosu (Nüve)
Çeker Ocak (Delta)
Damıtma Düzeneği
Dispenser Seti (Brand)
Diyaframlı Vakum Pompaları (Vacuubrand ve Single Cylinder)
Elektronik Hassas Terazi (Sartorius)
Elektronik Kaba Terazi (Sartorius)
Elektronik Kalem Termometre (Elitech)
Elektronik Saat (Isolab)
Etüv (Nüve)
Fön Makinesi (Sinbo)
Desikatör - Dolap Tipi (Bohlender)
Desikatör - Klasik
Dijital Büret Seti (Brand)
Mekanik Isıtıcı (Mtops)
Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcılar (Velp ve Daihan Wisd)
Mantolu Isıtıcı (Daihan Wisd)
6’lı Sıralı Mantolu Isıtıcı (Mtops)
Jar-Test Cihazı (Velp)
Mikroskop (Boeco)
Multi (pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen) Problu PH Metre (Hach Lange)
Otomatik Pipet Seti ( Eppendorf)
Saf Su Cihazı (Elga)
Soxhlet Ekstraksiyon Düzenekleri (Isolab)
Spektrofotometre (Hach Lange)
Termoreaktör (Hach Lange)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Firmanın 1. Sınıf GSM ya da 2. Veya 3. Sınıf GSM oluşuna göre istenen evraklar değişebilmektedir. Bu ayrıma göre hazırlanmış evrak listesi aşağıda bulunmaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebi doğrulusunda gerekli belge ve projelerle hazırlanan dosya eğer eksiksiz ise Evrak Kayda alınır ve prosedür başlatılır. Yerinde denetim sonunda ruhsat vermeye aykırı bir durum yok ise başvuru en yakın tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilerek olumlu bulunması halinde ruhsat kısa süre içinde başvuru sahibine teslim edilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Talebinde Sağlanması Gerekli belgeler aşağıdadır.


Kiralama

Kiralama Yapılması Şartları

22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 173'te belirtildiği üzere;
Katılımcının tesisini kiralama şartları

MADDE 173 – (Değişik:RG-11/5/2018-30418)

(1) Kiralamanın yapılabilmesi için;

a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,

b) Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması,

c) OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,

gerekmektedir.

(2) Kiralama halinde;

a) Kiralayandan;

1) Yeni tarihli tapu tescil belgesi,

2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,

3) Ticaret sicili tasdiknamesi,

4) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,

5) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan,

b) Kiracıdan;

1) Ticaret sicili tasdiknamesi,

2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,

3) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,

4) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,

5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,

6) OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname,

istenir.

(3) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.

(4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.

(5) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, 4562 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz. Bu kapsamda oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.

(6) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir aşamasında faaliyet göstermesi için kiralama yapılabilir. Bu şekilde yapılan kiralamalarda, kiralama yapılan tesis/tesislerin toplam büyüklüğü, parseldeki toplam tesis alanının 1/4’ünden fazla olamaz.

(7) OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu durumda:

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.

c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.

d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Ancak finansal kiracı tesisini başkasına kiraya veremez.

e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, finansal kiralama şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.